Spring naar content

Resultaten klantafspraken 2022

6 maart, 2023

Graag blikken we nog even terug… In het klantonderzoek van 2022 beoordeelden ouders Kober kinderopvang gemiddeld met een 8.1. Dat is een mooi cijfer, maar we zagen ook ruimte voor ontwikkeling. We zijn hiermee aan de slag gegaan via drie duidelijke doelen: de Kober-afspraken. Deze zijn nieuw binnen Kober. Hiermee pakken we de meest voorkomende verbeterpunten aan. We zijn ontzettend blij te laten weten dat we onze klantafspraken van 2022 hebben behaald.

Dit waren de drie Kober-klantafspraken voor 2022

1. Iedere unit ontvangt een eigen rapport met daarin de bevindingen en opmerkingen van alle locaties die tot de unit behoren. De locaties gaan zelf aan de slag met deze punten. Zij streven ernaar om voor het eind van het jaar 2022 minimaal één verbeterpunt te hebben doorgevoerd of gestart. We geven hieronder enkele voorbeelden van mooie verbeterslagen vanuit onze locaties. Weten wat er op jouw locatie is opgepakt of verbeterd naar aanleiding van het klantonderzoek? Vraag het jouw unitmanager.

 Resultaat

 • Op een aantal locaties is op verzoek van ouders onderzocht of er behoefte is aan het (opnieuw) aanbieden van een warme maaltijd op de bso en/of het kinderdagverblijf. In samenspraak met de lokale oudercommissie zijn hier passende afspraken over gemaakt die momenteel uitgevoerd worden.
 • Op bepaalde locaties is op verzoek van ouders gekeken naar een andere indeling van de groepen op het kinderdagverblijf. De groepen waren heel vol en kinderen konden bijvoorbeeld niet allemaal aan tafel zitten. Per 1 januari 2023 zijn op die locaties de groepen opnieuw ingedeeld. Hierdoor kunnen we de kinderen beter verdelen over de beschikbare groepsruimtes.
 • Op verzoek van ouders is op een aantal locaties gekeken naar activiteiten op de bso. Bso-teams zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met kinderparticipatie. Dat betekent dat pedagogisch medewerkers samen met de kinderen bepalen welke activiteiten er op de bso’s worden georganiseerd. Hierdoor sluiten de activiteiten beter aan bij de behoeften van de kinderen. De bso-teams krijgen hierbij ondersteuning van een pedagogisch coach van Kober.

2. De werkgroep Tarieven en Diensten brengt in kaart hoe de tegoeden van ouders in 2023 kunnen worden ingezet of aangepast. Hierin wordt de feedback uit het klantonderzoek meegenomen. Bij de jaarlijkse tarievencommunicatie aan het eind van het jaar informeren we onze klanten hierover.

Resultaat
Eén van de resultaten van de feedback uit het onderzoek is dat Kober de service van tegoeden ook in 2023 blijft aanbieden. De Centrale Oudercommissie (COC) heeft hierover een positief advies gegeven. Wel voeren we een aantal wijzigingen door:

 • In 2023 praten we niet meer over tegoeden maar over optionele uren.
 • De optionele uren zijn langer geldig, namelijk tot 6 maanden na de datum van de afgemelde dag.
 • Je mag de optionele uren tijdens de schoolweken ruimer inzetten. Hiermee vergroten we de mogelijkheden voor het inzetten ervan.
  Meer informatie over optionele uren vind je hier, of in de Ouderapp onder Mijn vestiging/Ouderapp.

3. Er komen duidelijke richtlijnen voor medewerkers over communicatie via de Ouderapp. Hierdoor ontstaat meer structuur en duidelijkheid voor ouders. Daarnaast blijven we investeren in de technische ontwikkeling van de Ouderapp.

Resultaat

 • We hebben een interne supportlijn opgezet waar medewerkers terecht kunnen met hun vragen over het gebruik van de Ouderapp.
 • Locaties beschikken over standaardteksten (voorbeeldberichten) over veel voorkomende onderwerpen zodat ouders snel en goed geïnformeerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:
  • Sluiting van groepen
  • Overgang naar continurooster/ wijziging schooltijden
  • Aanvragen vakanties
  • Aanvragen studiedagen
  • Checken van gegevens en toestemmingen of
  • Kind start op de bso
 • We hebben de Top 10 met tips – voor het gebruik van de Ouderapp  – herzien en opnieuw in de organisatie gedeeld.
 • We geven richtlijnen hoe de Ouderapp nog beter gebruikt kan worden en welke informatie je op welke manier (via berichten, nieuws of nieuwsbrief) met ouders deelt. Zodat de informatievoorziening via de Ouderapp nog beter wordt.
 • We bespreken het gebruik van de Ouderapp door de locaties met unitmanagers en geven daarbij tips ter verbetering.

Persoonlijk contact

Niet alleen de Kober-afspraken waren dit jaar nieuw. Ook hebben we klanten die aangaven minder tevreden te zijn en hierover in gesprek te willen, gebeld om hun feedback persoonlijk door te nemen. Dit is ontzettend goed bevallen en dat blijven we ook in 2023 doen. Heb je tussendoor verbeterpunten of suggesties? Geef het vooral aan ons door. Dat kan via de website, of via de medewerkers op jouw locatie.

Klanttevredenheidsonderzoek 2023

Tot zover een aantal resultaten uit het klantonderzoek van 2022. Ook in 2023 blijven we de klanttevredenheid onderzoeken. Jouw mening over de goede punten van onze opvang, maar ook over de verbeterpunten, vinden we belangrijk. In de week van 20 maart ontvang je hierover via onderzoekbureau KlantOK een mail. We hopen dat dan ook weer veel ouders hieraan mee werken!