Spring naar content

Toelichting tarieven en diensten 2023

ENGLISH VERSION BELOW

Update 20-12-2022

Vergoeding kinderopvang voor 2023 nogmaals extra verhoogd
Het kabinet verhoogt de vergoeding voor de kinderopvangkosten opnieuw. Hierdoor stijgen de maximum uurprijzen voor 2023 in totaal met 1,74% extra voor alle vormen van kinderopvang. De maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang worden in totaal geïndexeerd met 7,32% (deze worden €9,12 en € 7,85). Meer informatie lees je hier.

Aanvulling dinsdag 13 december 2022

Vandaag is aangekondigd dat de maximaal te vergoeden uurtarieven van de overheid (de zogeheten normtarieven) stijgen met 6,54%, in plaats van de eerder aangegeven 5,58%.

Wat betekent dit voor mij?
Ontvang je kinderopvangtoeslag? Dan wordt je kinderopvangtoeslag hoger. Het normtarief van de kinderdagopvang gaat naar € 9,06 en voor de buitenschoolse opvang naar € 7,79. Op de pagina Tarieven & Rekentool – Kober Kinderopvang kun je berekenen wat het voor jou betekent.

Kober is een maatschappelijke organisatie. Wat we verdienen investeren we terug in onze organisatie, kinderopvang en in dit geval ook deels naar ouders. Daarom berekenen we de kostenstijgingen niet volledig door aan ouders, maar beperken we de stijging van onze tarieven tot 5%. Hierover hebben we jullie eind november geïnformeerd. Kober past haar tarieven niet aan na deze aankondiging van de overheid.

Moet ik nog iets doen?
Er vindt geen wijziging plaats in het contract met Kober. Je hoeft dan ook geen wijziging door te geven aan de Belastingdienst.

Verwerking door de Belastingdienst
Het ministerie van SZW bekijkt samen met Toeslagen per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden. Ouders ontvangen daarna bij de eerstvolgende betaling een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand eenmalig hoger dan in de maanden erna.

——————————————————————————————————————————————————

November 2022
Op deze pagina vind je alle informatie over de nieuwe tarieven en diensten voor 2023. Kober heeft de diensten en tarieven 2023 voor advies aan de Centrale Oudercommissie voorgelegd. We waarderen het dat de Centrale Oudercommissie een positief advies heeft gegeven.    

Uurtarieven 2023

De Kober-uurtarieven stijgen met 5%. Dit is lager dan de verwachte kostenontwikkeling. De kostenstijging komt vooral door de hogere loonkosten, de inflatie en de energieprijzen. De maximaal te vergoeden uurtarieven van de overheid (de zogeheten normtarieven) stijgen met 5,6%.

Kober is een maatschappelijke organisatie. Wat we verdienen investeren we terug in onze organisatie, kinderopvang en in dit geval ook deels naar ouders. Daarom berekenen we de kostenstijging niet volledig door aan ouders, maar beperken we de stijging van onze tarieven tot 5%.

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zetten we ons elke dag in om ieder kind gelijke kansen te bieden. Ook willen we dat kinderopvang betaalbaar blijft. Bij het bepalen van de tarieven wegen we het normtarief, de kostenstijging, maatschappelijke ontwikkelingen, gezonde bedrijfsvoering en de impact voor ouders zorgvuldig tegen elkaar af.

De Kober-tarieven vind je hier.

Kober kondigt een tariefswijziging minimaal een maand van tevoren aan, conform onze Algemene Voorwaarden.

Rekentool

Wil je weten wat je in 2023 netto per maand betaalt? Via onze rekentool kun je dit heel makkelijk berekenen. Het is belangrijk dat je de nieuwe uurtarieven doorgeeft aan de Belastingdienst.

Dienstenaanbod 2023

Kober biedt haar ouders in 2023 dezelfde diensten aan als in 2022. We gaan ons standaard dienstenaanbod voor nieuwe contracten echter wel vereenvoudigen. Dit doen we vanwege de toenemende vraag naar kinderopvang en de huidige personeelskrapte. We voeren daarom een aantal wijzigingen door om onze kind- en personeelsplanning efficiënter in te richten.

 • In 2023 bieden we het schooltijdenpakket niet meer aan. Wijzigingen op dit contract zijn niet mogelijk. Je kunt dit pakket ook niet meer voor een ander kind in het gezin aanvragen.
 • Halve dagopvang, flexibele opvang en opvang met een weeksprong (om de week) bieden we alleen nog aan in overleg met de unitmanager.

Let op: voor bestaande plaatsingen wijzigt er niets.

Wijziging spelregels tegoeden naar aanleiding van feedback ouders

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2022 kwam naar voren dat er soms onduidelijkheid bestaat over ons tegoedenbeleid. Het inzetten van tegoed blijkt niet altijd mogelijk (22% niet, 78% wel) en de communicatie daarover is niet helder. Bij het vaststellen van de tarieven hebben we deze feedback meegenomen, zoals ook in de klantafspraken van 2022 is gecommuniceerd.

Kober blijft de service van de tegoeden ook in 2023 aanbieden met de volgende wijzigingen:

 1. Afwezigheidstegoed noemen we voortaan optionele uren. Optionele uren ontstaan wanneer je je kind op tijd afmeldt op een contractdag.
 2. De geldigheid van optionele uren is voortaan 6 maanden na de datum van de afgemelde dag. Voorheen kon je je uren inzetten tot het einde van het kalenderjaar. Vanaf 2023 kun je deze uren dus ook in het nieuwe kalenderjaar inzetten. Hiermee vergroten we de kans dat we aan je verzoek kunnen voldoen en voorkomen we piekdrukte in het laatste kwartaal.
 3. In 2023 kun je deze optionele uren tijdens schoolweken ruimer inzetten. Je mag optionele uren van de naschoolse opvang ook inzetten voor voorschoolse opvang en omgekeerd. Daarmee vergroten we de mogelijkheden voor het inzetten van de optionele uren.
 4. De afmeldtijden wijzigen. We vragen je om je kind voor de bso eerder af te melden. Hierdoor zijn we flexibeler in onze personeelsplanning:
  – Nso voor 09.00u (was 13.00u)
  – Vso voor 07.30u (was 08.00u)
  De afmeldtijd voor het kinderdagverblijf blijft 09.00u.

 Goed om te weten:

 • Het inzetten van de optionele uren blijft een service die Kober aanbiedt en geen recht.
 • De spelregels voor de inzet van feestdagencompensatie en vakantie uren wijzigen niet.
 • De nieuwe versie van de spelregels voor optionele uren vind je hier.

 Sluitingsdagen

Voor 2023 zijn de volgende sluitingsdagen vastgesteld:
• Tweede Paasdag – maandag 10 april 2023
• Koningsdag – donderdag 27 april 2023
• Hemelvaartsdag – donderdag 18 mei 2023
• Tweede Pinksterdag – maandag 29 mei 2023
• Eerste Kerstdag – maandag 25 december 2023
• Tweede Kerstdag – dinsdag 26 december 2023
Nieuw: tot de sluitingsdagen horen in 2023 ook twee nader te bepalen studiedagen voor onze medewerkers. Deze kondigen we minimaal vier weken van tevoren aan en stemmen we af met de lokale oudercommissie.  

 

ENGLISH VERSION Clarification fees and services 2023 

Update 20-12-2022

The childcare allowance will increase slightly further next year than was already announced last week. You can read more information here.

Supplement Tuesday, December 13, 2022

Today, it has been announced that the maximum hourly rates to be reimbursed by the government (the so-called normtarieven) will increase by 6,54%, instead of the previously indicated 5,58%.

What does this mean to me?
Do you receive child care allowance? Your child care allowance will be higher. The standard rate of the childcare goes to € 9,06 and for the outschool care to € 7,79.
With our calculator, you can can calculate what it means for you.

Kober is a social enterprise. We reinvest any earnings back into our organisation, childcare and in this case, partly also our parents, which is why we are not passing on the full fee increase to parents, but have capped it to 5%. We informed you about this at the end of November. Kober does not adjust its rates after this announcement by the government.

Do I need to do anything?
There is no change in the contract with Kober. You do not have to report any changes to the Dutch tax office.

Processing by the Dutch tax office
The Ministry of Social Affairs, together with ‘Toeslagen’, will consider the possibility of this additional increase for 2023, with retroactive effect. Parents will then receive an arrears payment on the previously paid supplements in 2023 at the next payment. The amount paid out is one-off higher than in the following months.

——————————————————————————————————————————————————

November 2022
On this page you can find all the information about our new nursery and childcare fees and services for 2023. Kober has submitted these to the Central Parents’ Council for review. We appreciate that the Central Parents’ Council has given a positive opinion.

Hourly fees 2023

There will be a 5% increase in Kober’s hourly fees. This increase is below expected cost increases and is mainly driven by rising wage costs, inflation and energy prices. The maximum hourly allowance paid by the Government (the so-called normtarieven) will increase by 5.6%.

Kober is a social enterprise. We reinvest any earnings back into our organisation, childcare and in this case, partly also our parents, which is why we are not passing on the full fee increase to parents, but have capped it to 5%.

As a social childcare organisation, we are committed every day to providing equal opportunities to every child. What’s more, we want childcare to remain affordable. When setting our fees, we carefully consider the hourly allowance paid by the Government (normtarief), cost increases, social developments, sound management and the impact on parents.

Click here to view Kober’s fees.

In accordance with our General Terms and Conditions, Kober will give you at least one month’s notice of any fee changes.

Calculator

Want to know the net monthly amount you will be paying in 2023? With our calculator, you can work this out really easily. Also, remember to inform the Dutch tax office of the new hourly fees.

Services offered in 2023

Kober will be offering its parents the same services in 2023 as in 2022. However, we are simplifying our standard range of services for new contracts. We are doing this because of the increasing demand for childcare and current staffing shortages. These changes will allow us to organise our child and staff planning more efficiently.

 • In 2023, we will no longer be offering the school-hours package and it won’t be possible to make any changes to existing school-hours contracts. So, you will no longer be able to request this package for other children in your family.
 • Half-day childcare, flexible childcare and alternate weekly childcare (every other week) are services we will now only offer in consultation with the unit manager.
  Please note: there will be no changes to existing placements.

Changes in the rules regarding replacement sessions following parent feedback

The 2022 customer satisfaction survey showed that there was some ambiguity around our policy on replacement sessions. It seems that taking up a replacement session is not always possible (not possible in 22% of cases, possible in 78% of cases) and that communication about this is not clear. We have taken this feedback on board when setting our new fees, as communicated in the customer agreements of 2022.

Kober will continue to offer the service of replacement sessions in 2023 but with the following changes:

 1. From now on, we will refer to replacement sessions as optional hours. Optional hours arise when you notify us of your child’s absence on a contract day by the time listed below (point 4).
 2. From now on, optional hours will be valid for 6 months after the date of the cancelled day. Previously, you had to take up these hours by the end of the calendar year. So, from 2023, you will be able to take up these hours in the new calendar year (depending on the date of the cancelled day). This will make it more likely that we will be able to accommodate your request and it will also help us avoid being overstretched in the final quarter.
 3. In 2023, you will have more opportunity to take up these optional hours during school weeks. You can also take up optional hours that you accrue for after-school childcare sessions as optional hours for before-school childcare sessions. This way, we are making it easier for you to take up your optional hours.
 4. Absence notification times are changing. If your child is going to miss its before-school childcare session, you will now need to notify us earlier of their absence. This allows us to be more flexible in our staff planning:
  – Absence from after-school childcare sessions must be notified by 09:00 (previously 13:00)
  – Absence from before-school childcare sessions must be notified by 07:30 (previously 08:00)
  The cut-off time for notification of absence from the nursery remains the same i.e. 09:00.

Good to know:

 • The taking up of optional hours continues to be a service Kober provides and is not a right.
 • The rules regarding the taking up of replacement sessions to compensate for public holidays and holiday hours remain unchanged.
 • Click here to read the new version of the rules for optional hours.

Closing days

In 2023, we will be closed on the following days:
• Easter Monday – Monday 10 April 2023
• King’s Day – Thursday 27 April 2023
• Ascension Day – Thursday 18 May 2023
• Whit Monday – Monday 29 May 2023
• Christmas Day – Monday 25 December 2023
• Boxing Day – Tuesday 26 December 2023

New: There will be two staff training days in 2023 when we will also be closed (to be determined at a later date). We will let you know the exact dates at least four weeks in advance and will set them in consultation with the local parents’ council.

 

 

Gerelateerde pagina's