fbpx Spring naar content

Toelichting tarieven en diensten 2024

ENGLISH VERSION BELOW

November 2023
Op deze pagina vind je alle informatie over de nieuwe tarieven en diensten voor 2024. Kober heeft deze tarieven en diensten voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie. We waarderen hun positieve advies.

Tarieven 

 1. Uurtarieven
 2. Maximum uurprijzen
 3. Afwegingen bepaling tarieven
 4. Overzicht tarieven
 5. Rekentool
 6. Uurtarieven doorgeven aan de Belastingdienst

Dienstenaanbod en aanscherping beleid 

 1. Aanvullende contractvoorwaarden
  1. Te laat ophalen
  2. Bepaling maandprijs start niet per 1e of 15e van de maand
  3. Spelregels optionele uren
  4. Studiedagen
 2. Betaalvoorwaarden
 3. Plaatsingsbeleid
 4. Privacy verklaring
 5. Optionele uren
 6. Tijdig afmelden bij afwezigheid
 7. Sluitingsdagen
  ———————————————————————————————-

Tarieven

 1.   Uurtarieven Kober 2024 stijgen gemiddeld 9,1* 
  De Kober-uurtarieven stijgen gemiddeld 9,1%*. Deze stijging komt vooral door de flink hogere loonkosten voor onze medewerkers vanuit de aangepaste CAO, en door de inflatie. Deze verhoging is kostendekkend en niet gericht op het maken van winst.
 2. Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag stijgen fors 
  Vanuit de overheid ontvang je een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. De overheid heeft de maximum uurtarieven (de zogeheten normtarieven) voor 2024 fors verhoogd. Het normtarief voor dagopvang (kinderdagopvang, peuteropvang en voorschoolse educatie) stijgt met 12,4%. Het normtarief voor buitenschoolse opvang stijgt met 16,2%. Door deze verhoging van het normtarief, kan je eigen bijdrage in 2024 lager zijn. Wil je een indicatie van de nettokosten? Maak dan gebruik van onze rekentool.
 3. Afwegingen bepaling uurtarieven 
  Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zetten we ons elke dag in om ieder kind gelijke kansen te bieden. We willen dat kinderopvang voor alle ouders toegankelijk en betaalbaar blijft. Het liefst zien we dat kinderopvang voor iedereen gratis wordt. Tot die tijd wegen we bij het bepalen van de tarieven de volgende zaken zorgvuldig tegen elkaar af: het normtarief, de kostenstijging, maatschappelijke ontwikkelingen, gezonde bedrijfsvoering en de impact voor ouders.
  In 2023 hebben we ervoor gekozen om de kostenstijging niet volledig door te rekenen aan ouders, maar te beperken tot een stijging van 5%. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om halverwege het jaar géén tariefsverhoging in te voeren vanwege gestegen kosten. Het gevolg hiervan is dat de tarieven voor 2024 flink hoger uitvallen.
  Goed om te weten 
  Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie streven we naar gelijke kansen voor ieder kind en niet naar maximale winst. Wat we verdienen, investeren we terug in onze organisatie en in de kinderopvang.
 4. Overzicht tarieven 
  De Kober-tarieven vind je hier.
 5. Rekentool 
  Wil je weten wat je in 2024 netto per maand betaalt? Via onze rekentool kun je dit heel makkelijk berekenen.
 6. Nieuwe uurtarieven doorgeven aan de Belastingdienst 
  In de Ouderapp vind je de tarieven voor 2024 voor het door jou afgenomen pakket. Het is belangrijk dat je de nieuwe uurtarieven doorgeeft aan de Belastingdienst.

 

Dienstenaanbod 2024 en aanscherpingen beleid

Kober biedt haar ouders in 2024 dezelfde diensten aan als in 2023. Wel scherpen we onze aanvullende contractvoorwaarden, betaalvoorwaarden, het plaatsingsbeleid en ons privacybeleid aan. Hieronder lichten we toe wat dat inhoudt.

 1. Aanvullende contractvoorwaarden (lees ze hier)
  1. Te laat ophalen
   Het is de bedoeling dat je je kind tijdig ophaalt. De eindtijd van de opvangdag kun je in je contract terugvinden en in de agenda van de Ouderapp. De roosters en beschikbaarheid van medewerkers zijn op deze eindtijd afgestemd. Het kan uiteraard voorkomen dat je je kind wegens onvoorziene omstandigheden te laat ophaalt. Haal je je kind voor een derde keer te laat op, dan volgt er vanaf dan een boete. De boete bedraagt € 12,50 per kind per keer. Elk nieuw kalenderjaar begint de telling opnieuw.
  2. Bepaling maandprijs als je niet start per de 1e of 16e van de maand
   De prijs per maand hangt af van het aantal opvanguren vermenigvuldigd met het uurtarief. Het uurtarief staat in je contract en op de website. Als je op de 1e of 16e van de maand begint, delen we het jaarlijkse aantal opvanguren door 12 maanden (gemiddelde per maand). Je krijgt elke maand een factuur met hetzelfde bedrag. Begint de opvang op een ander moment in de maand, dan berekenen we de opvanguren voor die maand op basis van het werkelijke aantal opvangdagen. Voor de volgende maanden gaan we uit van het gemiddelde per maand.
  3. Spelregels optionele uren
   Indien er sprake is van een service voor het inzetten van optionele uren, dan kun je dit beleid raadplegen via de Ouderapp onder de knoppen Locatie → 5. Ouderapp → Spelregels uren inzetten.
  4. Studiedagen
   We vinden het heel belangrijk dat onze medewerkers kunnen leren en groeien. Op speciale Kober-studiedagen krijgen zij hiervoor tijd en ruimte om als team aan hun kennis en vaardigheden te werken. Op deze dagen is de locatie gesloten en kan je kind niet naar de opvang komen. We overleggen altijd met de lokale oudercommissie om de datum van de studiedag af te stemmen. We laten je minstens 4 weken van tevoren weten wanneer deze dag plaatsvindt. Je ontvangt voor een Kober-studiedag geen restitutie. Deze dag is namelijk net als feestdagen, in het tarief verwerkt. Wel krijg je optionele uren . De spelregels voor optionele uren vind je hier. We streven ernaar dat de studiedagen op andere dagen van de week vallen dan de feestdagen.
 2. Betaalvoorwaarden
  In 2024 vervroegen we de automatische incasso van de kinderopvangfacturen enkele dagen. We incasseren niet meer op de 1e van de maand, maar op de 27e van de maand daarvóór. De factuur voor januari 2024 bijvoorbeeld, schrijven we niet op 1 januari 2024 af, maar op 27 december 2023. Deze nieuwe incassodatum ligt dichter bij het moment dat ouders de kinderopvangtoeslag ontvangen.
 3. Plaatsingsbeleid
  We korten de periode op de inactieve lijst in van 1 jaar naar 6 maanden. Dit betekent dat als je geen opvang nodig hebt, maar wel op de lijst staat, je maximaal 6 maanden inschrijfduur opbouwt.
 4. Privacy verklaring
  In onze Privacy verklaring geven we heldere en transparante informatie hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. We hebben deze Privacy verklaring met de volgende tekst aangevuld:
  Kober zorgt ervoor dat in principe alleen medewerkers van de opvanglocatie van jouw kind jouw persoonsgegevens inzien. Gaat je kind naar een andere Kober-locatie (als het bijvoorbeeld doorstroomt van een kinderdagverblijf naar een bso), dan kunnen de medewerkers van deze nieuwe locatie de persoonsgegevens ook inzien.
  De volledige Privacy verklaring lees je hier.
 5. Optionele uren
  Het inzetten van optionele uren is een service en geen recht. Elk jaar bekijken we opnieuw of we deze service willen behouden, beperken of afschaffen. Voor 2024 kiest Kober ervoor om de service van het inzetten van optionele uren in 2024 te behouden. Voor 2025 bekijken we dit opnieuw. Uit cijfers tot en met oktober 2023 is gebleken dat we in de meeste gevallen de aanvragen hebben kunnen goedkeuren.
  Hieronder zetten we de belangrijkste uitgangspunten op een rij:
  – Wat zijn optionele uren en hoe zet je ze in?
  Soms wil je of kun je geen gebruik te maken van onze opvang. Die gemiste uren kun je later inhalen. Hoe dat werkt en wat de voorwaarden zijn, staat in de spelregels die je kunt vinden in de Ouderapp (zie ook 1c). Kun je om wat voor reden dan ook je optionele uren niet inzetten, dan ontvang je hiervoor géén financiële compensatie.
  – We hebben verschillende spelregels voor het inzetten van optionele uren/vakantie uren of feestdagencompensatie (2024) van het kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang.
  Je kunt ze hier en in de Ouderapp vinden.
 6.  Op tijd je kind afmelden is belangrijk en geeft mogelijkheden
  Helaas hebben we nog steeds te maken met een krappe personeelsplanning. Daarom willen we je vragen om je kind(eren) op tijd af te melden als het een keer niet komt. Dus gaat je kind uit logeren, op vakantie, of een dagje uit terwijl het normaal gesproken naar de opvang komt? Meld deze dag dan zo snel mogelijk af via de Ouderapp. De gemiste uren kun je onder bepaalde voorwaarden inhalen. Hoe dat werkt, lees je in deze spelregels.
  Daarnaast is het ook voor Kober fijn als je je kind op tijd afmeldt. Zo weten wij niet alleen hoeveel pedagogisch medewerkers er op een dag nodig zijn, maar kan een ander kind eventueel gebruik maken van die opengevallen plek door het – onder de juiste voorwaarden – inzetten van optionele uren.
 7.  Sluitingsdagen
  In 2024 zijn onze locaties gesloten op:
  • Nieuwjaarsdag – maandag 1 januari
  • Tweede Paasdag – maandag 1 april
  • Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei
  • Tweede Pinksterdag – maandag 20 mei
  • Eerste Kerstdag – woensdag 25 december
  • Tweede Kerstdag – donderdag 26 december
  • 2 nader te bepalen studiedagen voor onze medewerkers (zie ook hiervoor onder het kopje ‘studiedagen’)
  • Locatie peuteropvang El Feth is tevens gesloten op het Suikerfeest en Offerfeest (data nog niet definitief).

 

ENGLISH VERSION Clarification fees and services 2024 

November 2023

This page contains all the information about our new rates and services in 2024. Kober has submitted these rates and services to the Central Parents’ Committee [Centrale Oudercommissie] for approval. We appreciate their positive advice.  

Fees

 1.     Hourly rates
 2.     Standard rates
 3.     Reasons for new rates
 4.     Rates table
 5.     Fee calculator
 6.     Report hourly rates to the Tax Administration [Belastingdienst]

Our range of services and tightened policies

 1.    Supplementary terms and conditions in our contracts
  1. Late pick-up
  2. Stipulation that the monthly rate does not start on the 1st or 15th of the month
  3. Rules for optional hours
  4. Study days
 2. Payment conditions
 3. Placement policy
 4. Privacy policy
 5. Optional hours
 6. Report an absence on time
 7. Closing days

—————————————————————————————————–

Fees

 1. Kober’s 2024 hourly rates to increase by an average of 9.1%
  The hourly rates charged by Kober will rise by an average of 9.1%*. The increase is primarily due to the steep rise of the labour costs for our employees, which are based on the adjusted CLA (Collective Labour Agreement), and inflation. The increase only covers the costs and is not aimed at making a profit.
 2. Substantial increase in maximum hourly rates for childcare allowance
  The government pays you a contribution for your childcare fees. The government is to raise the maximum hourly rates (i.e. standard rates [normtarieven] for 2024 substantially. The standard rate for childcare services (daycare, toddler daycare and pre-school education) is to increase by 12.4%. The standard rate for out-of-school care services is to increase by 16.2%. In fact, your own contribution might drop in 2024, thanks to the increased standard rate. If you would like an indication of the net costs, you can work it out with our fee calculator.
 3. Reasons for new hourly rates
  We are a socially-engaged childcare-services company, and we are dedicated to making sure there are equal opportunities for all children, every day. We want childcare services to remain accessible and affordable for all parents. We believe that, in a perfect world, childcare services should be free for everyone.Until then, when deciding on our fees, we weigh the following matters against each other: the standard rate, the rise in costs, societal developments, healthy business operations and the impact on parents.In 2023, we decided not to charge the full rise in costs on to parents, but to limit the increase to 5%. Moreover, we chose not to introduce higher fees due to rising costs half way through the year. As a consequence, our fees will be much higher in 2024.
  Good to know
  We are a socially-engaged childcare-services company and our goal is equal opportunities for all children, not maximum profit. We put back what we earn into our company and into our childcare services.
 4. Rates table
  Kober’s rates are available here.
 5. Fee calculator
  To find out what your net costs per month will be the easy way, use our fee calculator.
 6. Report hourly rates to the Tax Administration
  The Parents’ App [Ouderapp] lists the 2024 rates for your specific service package. It is important that you report the new hourly rates to the Tax Administration [Belastingdienst].

Our range of services in 2024 and tightened policies

Kober has the same range of services for parents in 2024 as for 2023. Nonetheless, we are tightening the supplementary terms and conditions in our contracts, our payment conditions, our placement policy and our privacy policy. Below, we shall explain what that means.

 1. Supplementary terms and conditions of our contracts (read more here)
  1. Late pick-up
   You are supposed to collect your child on time. You can find the pick-up time at the end of the day of childcare in your contract and in the Parents’ App diary. Our employees’ schedules and availability are coordinated to match that pick-up time. Obviously, it can happen that you are late picking up your child due to unforeseen circumstances. However, after the third time you are late collecting your child, we will be forced to impose a fine. The fine is € 12.50 per child, per occasion. The count starts again from zero for every new calendar year.
  2. Our stipulation to cover the situation if you do not start on the 1st or 16th of the month
   The fees per month depend on the number of childcare hours, multiplied by the hourly rate. The hourly rate is specified in your contract and on the website. If you start using our services on the 1st or 16th of the month, we divide the annual number of childcare hours by 12 months (average per month). You will receive an invoice for the same amount every month. If your childcare service starts on another date in the month, we calculate the childcare hours for that month on the basis of the actual number of childcare days you have used. We base the amount for the following months on the average per month.
  3. Rules for optional hours
   If our optional-hours service applies to your child’s branch, please read about our policy for this service in our Parents’ App [Ouderapp] under the buttons Branch [Locatie]  → 5. Parents’ App [Ouderapp] → Rules for hours use [Spelregels uren inzetten].
  4. Study days
   We believe that it is extremely important that our employees have the opportunity to learn and grow. We arrange special Kober study days where they, as a team, have the time and space to improve their knowledge and skills. The branches are closed on study days; your child will not be able to attend our childcare services. We always consult the local parents’ committee so we can coordinate the dates of the study days. We shall always notify you at least 4 weeks in advance about the date of a study day. We do not give refunds for Kober study days, because such days, like public holidays, are already factored into the fees. However, you will receive optional hours. The rules for optional hours are available here. We try to schedule study days on weekdays that are not public holidays.
 2. Payment conditions
  In 2024, we shall bring the date for collection by direct debit forward by a few days. We shall collect the fees on the 27th of the preceding month rather than on the 1st of the month. For example, the amount on the invoice for January 2024 will be debited to your account on 27 December 2023 instead of on 1 January 2024. The new collection date is closer to the time parents receive the childcare allowance.
 3. Placement policy
  We are reducing the period on the inactive list from 1 year to 6 months. In other words, if you do not need any childcare services, but are on the list, you will accrue a maximum of 6 months’ registration.
 4. Our Privacy Statement
  Our Privacy Statement contains clear and transparent information about how we handle your personal details. We have added the following text to our Privacy Statement: In principle, Kober guarantees that only the staff at your child’s childcare-services branch can inspect your personal details. However, if your child switches to another branch of Kober (e.g. if your child moves on from a day nursery to an out-of-school care services centre), the staff at the new branch will be able to inspect your personal details too.
  The full Privacy Statement – only in Dutch – is available here.
 5. Optional hours
  The use of optional hours is a service, not a right. Every year, we review this service and whether we can keep it in our range of services, must limit it or are forced to cancel it. For 2024, Kober has decided to uphold our optional-hours service for 2024. We shall review the service again for 2025. The figures for the period up to the end of October 2023 reveal that we have managed to approve the applications in most cases. Below, we have listed the most relevant principles:

  • What are optional hours and how can you use them?
   Sometimes, you cannot, or do not want to, use our childcare services. You may make up those missed hours at a later date. The rules explaining how this service works and the conditions for using it are available in the Parents’ App [Ouderapp] (please also see 1c). We cannot make any refunds if you cannot use your optional hours for any reason.
  • We have varying rules for the use of optional hours/holiday hours or public-holiday compensation (2024) for day nursery services, toddler daycare services and out-of-school care services. The rules are available here and in the Parents’ App [Ouderapp].
 6. It is important to report your child’s absence on time; timely reports offer more opportunities
  Unfortunately, we are still facing scheduling problems due to a shortage of staff. Please report to us in good time if your child or children is or are going to be absent once in a while. In other words, if your child is away on a visit, on holiday or on a day trip on a day your child would normally attend our childcare services, please report that absence as soon as possible in the Parents’ App [Ouderapp]. You may make up those missed hours later, on certain conditions. These rules explain how it works.
  In addition, it is easier for Kober if you report your child’s absence in good time. It means that we know how many educational assistants we need to schedule on that day; in addition, it means we can allow another child to take your child’s place that day if the parents have applied to use optional hours – on certain conditions.
 7. Closing days
  In 2024, our branches will be closed on:

  • New Year’s Day – Monday 1 January
  • Easter Monday – Monday 1 April
  • Ascension Day – Thursday 9 May
  • Whit Monday — Monday 20 May
  • Christmas Day – Wednesday 25 December
  • Boxing Day – Thursday 26 December
  • 2 study days for our staff, the dates of which will be arranged later (please also see the information under the heading ‘study days’)
  • The toddler daycare centre El Feth is also closed on Eid al-Fitr and on Eid al-Adha (these dates have not yet been finalised).

 

 

 

Gerelateerde pagina's