Spring naar content

Hoe gaat de facturatie en wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Breda16

De facturatie van kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang is op basis van voorfacturatie. Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur van de volgende opvangmaand.

De facturatie voor het overblijven is op basis van daadwerkelijke afgenomen overblijfbeurten. Daarom ontvang je die factuur achteraf. Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur van de vorige opvangmaand.

Bij voorfacturatie brengen we de jaarkosten in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening. Dit is dus ongeacht hoeveel opvangdagen je die maand daadwerkelijk hebt afgenomen. Het factuurbedrag ben je altijd verschuldigd, ook als je in die maand geen gebruik hebt gemaakt van de kindplaats of aanvullende dienst.

Zeg je tussentijds op, dan hoef je het verschil tussen het daadwerkelijk aantal afgenomen uren kinderopvang (op het moment van eindigen van het contract) en het gemiddeld aantal uren kinderopvang per maand die zijn gefactureerd niet na te betalen. Hetzelfde geldt voor Kober: als er meer uren gefactureerd zijn dan er daadwerkelijk zijn afgenomen tot het moment van opzeggen, dan hoeft Kober dit verschil niet terug te betalen.

De betalingstermijn van de factuur, zonder korting of schuldvergelijking, is 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de ouder van rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien is overeengekomen dat in termijnen betaald mag worden, is de schuldenaar van rechtswege in verzuim indien betaling niet uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven vervaldagen heeft plaatsgevonden. Bij niet-nakoming van de getroffen regeling, dat wil zeggen indien een betaling niet of niet tijdig is ontvangen, vervalt de regeling en zal al hetgeen verschuldigd is worden opgeëist en terstond rechtsmaatregelen worden genomen.