fbpx Spring naar content

Overblijfprotocol en betalingsvoorwaarden

Kober kinderopvang verzorgt het overblijven in opdracht van én samen met diverse basisscholen. Wij zien het als onze opdracht om de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd een ontspannen en verantwoorde lunchpauze aan te bieden. Om de lunchpauze zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij alle afspraken en regels vastgelegd in dit protocol. Zo weten ouders wat ze van het overblijven kunnen verwachten. Voor de betalingsvoorwaarden scroll je verder naar beneden.

Dit is een algemeen protocol. Per schoollocatie worden verder afspraken gemaakt, afhankelijk van de situatie ter plaatse, over bijvoorbeeld veiligheid en overdracht van de kinderen. Het basisonderwijs is wettelijk verplicht om het overblijven op school aan te bieden en organiseert dit samen met Kober kinderopvang. De basisschool en Kober kinderopvang hebben daartoe een overeenkomst gesloten, waarin taken en verantwoordelijkheden over en weer zijn vastgelegd.

Het protocol bestaat uit verschillende onderwerpen, die je hieronder vindt. Elk onderwerp lichten we kort toe. 

Wat zijn onze pedagogische uitgangspunten?

Goede opvang is meer dan kinderen een veilige, vertrouwde plek bieden waar ze lekker kunnen spelen. Kober heeft een duidelijke en onderbouwde visie op kinderen, op de ontwikkeling die kinderen doormaken en op de wijze waarop wij hieraan kunnen bijdragen. Dit staat omschreven in de pedagogische visie van Kober kinderopvang.

Onze droom, onze kijk op kinderen en onze rol als kinderopvangorganisatie brengen ons bij een zestal thema’s, die voor ons belangrijk zijn. Die thema’s hebben we vertaald naar leidende principes. Deze zijn richtinggevend voor onze manier van denken, doen en praten; in ons contact met kinderen én met hun ouders. De zes leidende principes zijn:

 • Zelfvertrouwen en zelfstandigheid. We laten kinderen zelf doen wat ze zelf kunnen en helpen hen waar nodig. Bij het overblijven laten we ook zoveel mogelijk de kinderen zelf doen, denk hierbij aan jassen aandoen en broodtrommels en bekers openen. We helpen waar nodig.
 • Ruimte voor ontwikkeling. We zorgen voor een rijke speel-/leeromgeving en leggen kinderen zo min mogelijk beperkingen op in hun ontdekkingstocht. Het overblijven vindt plaats in de vrije tijd van kinderen dus keuzevrijheid staat voorop. De kinderen worden betrokken in een eventueel programma, maar deelname wordt niet opgelegd.
 • Veilig en geborgen. We benaderen kinderen op een positieve manier en bieden hen een veilige basis. Overblijven is leuk en er heerst een ontspannen sfeer. Kinderen voelen zich betrokken en (emotioneel) veilig, zij kunnen hun verhaal kwijt en eten in hun eigen tempo een boterham.
 • Samen leven en leren. We geven kinderen de ruimte om van elkaar te leren. Bij het overblijven houden wij rekening met elkaar.
 • Gezond en in balans. We zorgen voor gezonde voeding, dagelijkse beweging en gaan elke dag naar buiten. Bij het overblijven nemen kinderen hun eigen brood en drinken mee. Kober kinderopvang stimuleert een gezonde lunch.
 • Respect voor de ander en de wereld om je heen. We leren kinderen hoe ze anderen en de wereld om hen heen in hun waarde kunnen laten. Kinderen, overblijfmedewerkers en leerkrachten behandelen elkaar met respect.

Ook bij het overblijven zijn we erop gericht om onze leidende principes te realiseren.

Hoe is het overblijven georganiseerd?

Ruimte
De kinderen worden opgevangen in een door de school beschikbaar gestelde ruimte (zowel binnen als buiten). Naast de kinderen en de volwassenen wordt de groepsruimte als de derde pedagoog gezien. We eten in ruimtes met maximaal 45 kinderen. De binnen- en buitenruimte zijn schoon en voorzien van voldoende meubilair (voor ieder overblijvend kind een tafel en stoel).

Kwaliteit 
Kober kinderopvang draagt zorg voor begeleiding door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en vrijwilligers. Voor elke 15 overblijvende kinderen wordt 1 overblijfvrijwilliger ingezet. Daarbij wordt gestreefd naar een vast gezicht per dag, per groep. Per 3 vrijwilligers zetten we 1 pedagogisch medewerker in om het pedagogisch handelen tijdens het overblijven te borgen. De overblijfcoördinator is nadrukkelijk aanwezig tijdens het overblijven door mee te werken als pedagogisch medewerker tijdens het overblijven. De overblijfadministratie wordt buiten de overblijftijd verricht.

Plaatsing 
Alle kinderen die digitaal zijn aangemeld kunnen (op schooldagen met een lunchpauze) overblijven. Een kind aanmelden kan tot 10.00 uur van de desbetreffende dag in de Ouderapp.

Kosten 
Jaarlijks wordt het overblijftarief vastgesteld dat bekend is bij aanvang van het schooljaar. Slechts in uitzonderlijke situaties vindt tussentijdse tariefaanpassing plaats.

Communicatie 
De overblijfcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het overblijven. De overblijfcoördinator communiceert met leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk via de kanalen die de school gebruikt (website, schoolkrant, nieuwsbrieven).

Spelmateriaal
Kober kinderopvang zorgt voor voldoende en aansprekend spelmateriaal (o.a. boeken, spellen, puzzels, knutselmateriaal etc.), voor zowel binnen als buiten.

Hoe ziet de middagpauze eruit?

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee van thuis. De overblijfmedewerker gaat met een groep kinderen aan tafel. Als uit de aanwezigheidscontrole blijkt dat een aangemeld kind niet aanwezig is, doet de overblijfcoördinator direct navraag bij de leerkracht. In onderling overleg wordt er al dan niet contact opgenomen met een van de ouders. Mocht er onverwachts een kind vermist zijn? Dan geldt het protocol Kinderopvang voor calamiteiten en crises.

De overblijfmedewerker stimuleert het eten en drinken, maar dwingt kinderen niet. Eten dat niet wordt opgegeten gaat in het trommeltje mee terug. Na het eten en drinken kiest het kind zelf voor een ontspannende of inspannende activiteit of eventueel deelname aan een door het overblijfteam voorbereid programma. Dat kan zowel binnen als buiten. Er wordt gespeeld onder de verantwoordelijkheid van een overblijfmedewerker. Per schoollocatie wordt een duidelijk moment en een plaats van overdracht van verantwoordelijkheid afgesproken tussen overblijfteam en leerkrachten.

Wat verwachten wij van ouder(s)?

 • Ouders melden hun kind digitaal aan voor het overblijven. Bij het aanmelden voor het overblijven geldt dat ze akkoord gaan met het overblijfprotocol en onze betalingsvoorwaarden.
 • Ouders melden hun kind vóór 10.00 uur op de overblijfdag aan. Dit is belangrijk voor de veiligheid van het kind. Wanneer een overblijver niet vóór 10.00 uur is aangemeld, betekent dit concreet dat er niet op hem/haar gerekend wordt en wij het dus ook niet kunnen weten als het kind ontbreekt.
 • Ouders zijn bij afwezigheid van het kind verantwoordelijk voor het digitaal afmelden. Dit doen zij vóór 10.00 uur via de Ouderapp. Kober brengt de overblijfbeurt dan niet in rekening.
 • Ouders melden eventueel medicijngebruik en/of allergieën via de Ouderapp en geven wijzigingen door aan de overblijfcoördinator.
 • Ouders voeren zelf wijzingen van persoonsgegevens door in de Ouderapp (zie ook handleiding).
 • Ouders geven het kind een verantwoord lunchpakket mee (geen snoep, chips en frisdranken).
 • Ouders stimuleren het kind om zich tijdens het overblijven te houden aan algemeen geldende omgangsvormen.
 • Ouders bespreken – indien daar aanleiding toe is – de regels die gelden tijdens het overblijven met hun kind.
 • Ouders denken bij ongewenst gedrag in overleg met de overblijfcoördinator actief mee over hoe het gedrag van het kind bij te sturen (Zie: ‘En als er dan toch iets mis gaat?’).
 • Ouders voldoen aan de financiële verplichtingen die verbonden zijn aan het overblijven.

Wat als er iets misgaat?

In de dagelijkse praktijk corrigeert een overblijfmedewerker ongewenst gedrag. Indien een kind bij herhaling vervalt in ongewenst gedrag en zich hierin niet laat corrigeren, schakelt de overblijfmedewerker de overblijfcoördinator in. Die bespreekt het gedrag met de contactpersoon van school en vervolgens wordt contact met de ouder(s) opgenomen. Treedt er hierna geen verbetering op, dan informeert de overblijfcoördinator de ouder(s) door middel van een brief over ongewenst gedrag van hun kind tijdens het overblijven. Zij tekenen deze waarschuwing voor gezien en retourneren deze aan de overblijfcoördinator. Leidt ook deze interventie niet tot verbetering, dan volgt tijdelijke uitsluiting van deelname aan het overblijven (3 of 6 maanden). Dit wordt tijdig en schriftelijk aangekondigd. Als uiterste maatregel geldt definitieve uitsluiting van het overblijven.

Verzekering

Bij aanmelding voor het overblijven verklaren de ouders dat hun kind WA-verzekerd is. Kober kinderopvang is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigen spullen van een overblijvende leerling.

Klachten

Indien ouder(s) klachten hebben over het overblijven dienen zij deze in eerste instantie rechtstreeks bespreekbaar te maken met de overblijfcoördinator. Wanneer ouder(s) en de overblijfcoördinator onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan wordt de klacht voorgelegd aan de unitmanager van de overblijflocatie.

Privacy

De privacyverklaring van Kober kinderopvang geeft heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en is te lezen op de website www.kober.nl. Belangrijk om te weten is dat Kober het overblijven verzorgt in opdracht van én samen met het onderwijs. Indien het de veiligheid van een kind betreft (zoals vermissing) zullen wij onderling overleggen én acties ondernemen. Denk hierbij naar het rijden naar het huisadres.

Betalingsvoorwaarden overblijven

 1. Voor het door Kober kinderopvang aangeboden overblijven op school is de contractant periodiek een vergoeding verschuldigd volgens het meest recent bekendgemaakte en in werking getreden overblijftarief, dat opvraagbaar is bij Kober kinderopvang. Genoemd bedrag is te allen tijde verschuldigd, wanneer men gebruik maakt van het overblijven. Dit bedrag wordt ook in rekening gebracht als u uw kind(eren) niet op tijd afmeldt voor het overblijven.
 2. Annulering van de overblijfplaats dient via Mijn Kober te geschieden, voor 10.00u op de betreffende overblijfdag.
 3. Indien de contractant overeenkomt dat Kober kinderopvang delen van de nota direct aan derden factureert, blijft de contractant te allen tijde verantwoordelijk voor de gehele betaling van de overblijfplaats.
 4. Het overblijftarief is exclusief het eventueel wettelijk verplichte BTW percentage, tenzij anders vermeld.
 5. Betaling geschiedt periodiek en achteraf, dus nadat het overblijven heeft plaatsgevonden.
 6. Betaling van de factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van
  rechtswege, zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen dient te geschieden, is de schuldenaar van rechtswege in verzuim indien betaling niet uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven vervaldagen heeft plaatsgevonden. Bij niet-nakoming van de getroffen
  regeling, dat wil zeggen indien een betaling niet of niet tijdig is ontvangen, vervalt de regeling en zal al hetgeen verschuldigd is worden opgeëist en terstond rechtsmaatregelen worden genomen.
 7. In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in:
  a. De schuldenaar is wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vordering, zoals bedoeld in 6: 119 BW.
  b. Kober kinderopvang is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,- zoals genoemd in lid 4 van artikel 6: 96 BW. Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen
 8. Indien de contractant in strijd handelt met een of meer van de bepalingen van deze overeenkomst, daaronder doch niet slechts begrepen de behoorlijke en stipte betaling van alle bedragen welke hij aan Kober kinderopvang verschuldigd is, of in geval de contractant failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of indien een of meer van zijn goederen is of worden in beslag genomen, dan zal Kober kinderopvang gerechtigd zijn om hetzij het herstel van zodanige overtreding, of strijdige behandeling te verlangen of – naar keuze van Kober kinderopvang – deze overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 9. Kober kinderopvang is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Kober kinderopvang zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.