Spring naar content

Disclaimer

Op de website van Kober, te weten kober.nl en alle daarbij behorende subwebsites vallend onder de BV Kober, wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Aan de informatie op deze websites kunnen geen rechten worden ontleend en Kober neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Kober is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.kober.nl.

De informatie op deze websites is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de website Kober.nl en bijbehorende websites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel Kober zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Kober niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze websites. Kober ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kober. Kober aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectueleeigendomsrechten van derden.

Kober aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Kober behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Kober.

Kober kinderopvang is de handelsnaam van
Kober BV: KVK Breda 20125402 | BTW nummer NL817076049B01
Stichting Kober kinderlunch: KVK Breda 55936695 | BTW nummer NL851914810B01
Informatie
Voor vragen/opmerkingen omtrent de inhoud van deze site en bijbehorende websites van de BV Kober, kun je bellen of e-mailen met Kober, afdeling Marketing en Communicatie via telefoon (076) 504 56 00 of via e-mail: communicatie@kober.nl