Spring naar content

Veilige omgeving

Jaarlijks doen we onderzoek naar de veiligheid en gezondheidsrisico’s op onze locaties. We nemen maatregelen om ongelukken te voorkomen en risico’s in te perken. Ook hebben we alle aandacht voor goede hygiëne. Ons voedingsbeleid sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen en hun voedingsbehoefte.

Kober kinderopvang wil de veiligheid en gezondheid van je kind zo veel mogelijk garanderen. Bij Kober kinderopvang staan we daarom volledig achter het belang en de noodzaak van het Rijksvaccinatieprogramma. Lees hier meer over ons beleid op vaccineren.

 

Gekwalificeerde medewerkers

De dagelijkse zorg en opvoeding is in handen van medewerkers die gekwalificeerd zijn conform de CAO kinderopvang. Ook beschikken ze over een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Vertrouwd gezicht

We houden ons aan het vaste-gezichtencriterium op de groep. Dit betekent dat baby’s minimaal twee vaste begeleiders hebben. Zo is er altijd een vertrouwd gezicht op de groep. Daarnaast werken we met mentoren, ook bij kinderen die op wisselende dagen naar de opvang gaan. De mentor stimuleert de ontwikkeling van jouw kind en trekt aan de bel bij bijzonderheden. Verandert er iets op de groep? Of komt er iemand stage lopen? We laten je altijd weten wie er op de groep van jouw kind werkt.

Ondersteuning door pedagogisch coaches

Nog vóórdat het wettelijk verplicht werd gesteld, werkten we al met pedagogisch coaches. Zij bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van beleid op de locaties. Ook helpen ze het pedagogisch beleid van Kober te vertalen naar de praktijk op de groep. Bovendien inspireren, motiveren en begeleiden ze de pedagogisch medewerkers.

Groepen op maat

We houden ons aan de maximale groepsgrootte zoals vastgelegd in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Bovendien zetten we onze medewerkers in volgens de wettelijke medewerker-kind-ratio.

Pedagogisch beleidsplan per locatie

Kober kinderopvang heeft het pedagogisch beleid uitgeschreven. Zoals de wet het voorschrijft, maken de unitmanagers en medewerkers van de locaties dit vervolgens concreet in de eigen pedagogische beleidsplannen. In die plannen op locatieniveau beschrijven zij heel praktisch hoe het beleid daadwerkelijk te zien is. Daarnaast is ook alle wet- en regelgeving opgenomen, bijvoorbeeld als het gaat om stamgroepen, groepsindeling en het vier-ogenprincipe. Je kunt de plannen inzien op locatie. Vraag de unitmanager ernaar.

Meldcode

Al onze pedagogisch medewerkers zijn getraind in het signaleren van gedragsveranderingen bij kinderen. Wanneer we het vermoeden hebben dat een kind te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling zijn we wettelijk verplicht de stappen uit de Meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen.

Privacy

Om de zorg en financiële en administratieve zaken goed te regelen, werken we met persoonlijke gegevens. Uiteraard gaan we daar zorgvuldig mee om. Onze werkwijze is volledig in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees hier ons privacybeleid.

Tevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van onze opvang te waarborgen, voeren wij sinds 2024 continu klanttevredenheidsonderzoek uit. Deze onderzoeken zijn anoniem en vrijwillig. De feedback gebruiken wij om onze dienstverlening te evalueren en waar nodig te verbeteren. Kijk hier voor meer informatie.

Benieuwd aan welke wet- en regelgeving we precies voldoen? Hier vind je een overzicht van de kwaliteitseisen in de kinderopvang. Of check de landelijke regels over het beschermen van persoonsgegevens.